تاریخ ارزشیابی پایانی -زمان دریافت کارنامه-زمان ثبت نام

اولیای گرامی جدولی که مشاهده فرمودید جهت اطلاع شما بزرگواران از زمان برگزاری ارزشیابی های پایانی تاریخ ثبت نام سال جدید و همچنین زمان حضور شما در مدرسه جهت اطلاع از وضعیت تحصیلی فرزند خود می باشد. البته قسمت 4 خالی می باشد که توسط معلم کلاس تکمیل گردیده و به صورت کتبی در اختیار شما قرار خواهد گرفت. با تشکر احمدی